Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler

Üyelik Koşulları

DEKMEB üyeliği ile ilgili koşullar, DEKMEB İç Tüzüğü'nün aşağıdaki maddelerinde tanımlanmıştır:

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri
Madde 9 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 42. maddesi ile Mülga Tüzük ve Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan ve Birlik tüzüğünün 10. Maddesindeki kriterleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Yönetmeliğin 11. maddesinde öngörülen farklılaştırmalar dışında herhangi bir ayrım olmadan eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Tüzel kişi üyeler, kendi Yönetim Kurulu başkanları veya temsille görevlendirecek kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiyi temsil edecek kişi yeniden belirlenir. Bu Birliğe üye olanlar, Yönetmelik gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler.
Üye olma şartları
Madde 10 - (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki kriterlere sahip olmak gerekmektedir:
a) Kanunun 42. maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayan olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak;
1. Yayıncı sertifikası sahibi olmak,
2. 5846 sayılı yasaya kasten muhalefet niteliğinde bir korsan yayın ve telif hakkı ihlali eylemi gerçekleştirilmesi, eylemin kolaylaştırılması veya yardım edilmesi ile ilgili kesinleşmiş ceza almamış olmak,
ç) En az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak ya da ithalat yapmak.
Üyelik Başvurusu ve Kabul
Madde 11– (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Yönetmelikte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Birliğe üye olmak isteyen ve Birlik tarafından öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyan hak sahipleri, Birliğin belirleyeceği koşullara ve mevzuata uygun şekilde yetki belgesi vermelidir. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Ret kararlarında gerekçe belirtilir. Üyeliğe kabul edilenler tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilir ya da yeniden değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu, itirazı Teknik - Bilim Kurulunun konuya ilişkin görüş ve önerisini almak suretiyle, değerlendirerek karar verir.

Üyelik Başvurularında İstenilen Belgeler

Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği - DEKMEB ’e üye olabilmeniz için; aşağıda ifade edilen belgeleri eksiksiz ve belirtilen usule uygun doldurup, Birliğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik evrakların bulunduğu başvurular, Yönetim Kurulu gündemine alınmamaktadır. Fotokopi olarak istenen tüm evrakları lütfen “aslı gibidir” onaylı, kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak gönderiniz.

  • Yetkili temsilcinin kendi adına dolduracağı “Üyelik Başvuru Formu”. Bu formu yetkili temsilci, DEKMEB üyeliğine şirketin temsilcisi sıfatıyla başvuran kişi olarak kendi adına dolduracak.
  • Yetkili temsilci Şirket Müdürü ise imza sirküsünün fotokopisi, Yetkili temsilci Şirket Müdürü değil ise temsilcinin kendi imza beyannamesi fotokopisi.
  • Yetkili Temsilcinin Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Şirket müdürü tarafından doldurulacak olan DEKMEB’e üye olmakla görevlendirilecek kişinin “Yetkili Temsilci” olarak seçildiğine ait görevlendirme yazısı. (Şirket kaşesi basılması gerekir).
  • Genel Yetki Belgesi
  • Yayıncı Sertifikası, Faaliyet Belgesi, Vergi levhası
  • Ticaret sicil gazetesinde kuruluş ilanın yer aldığı, şirketin faaliyetlerinin yazıldığı kısmının fotokopisi.
  • Yayınevinin Eser Listesi