Şikayet Başvuru Süreçleri

Şikayet Başvuru Süreçleri

Birliğimiz üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileri ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin şikayetlerini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Şikayetler birliğimizin, Bahçelievler Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi (Eski 2.Cd.) No:4/5 Çankaya / Ankara adresine ıslak imzalı, olarak veya bilgi@dekmeb.org | dekmeb@hs01.kep.tr adreslerine elektronik posta olarak gönderilebilecektir.

Ders Ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları Ve Lisanslama Meslek Birliği Disiplin Yönergesi Kapsamında şikayetler neticelendirilir.

Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Yönergeye bağlı eylemler ile ilgili şikayet üzerine veya re’sen inceleme yapar. Disiplin yönergesinde belirtilen üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları yönetim kurulunun toplanma kararı üzerine ve verilecek öneri ile haysiyet kurulunca verilir. Kurulca karar verilmeden önce üyeye yazılı tebliğden itibaren 7 günlük bir yazılı savunma süresi verilir. Gerektiğinde veya talep halinde bu süre en fazla 7 gün daha uzatılabilir. Yazılı savunmanın sunulmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde karar verilir. Verilen karar üyeye uyarı ve kınama cezası ve üyelikten çıkarma kararı halinde iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak bildirilir. Üyelikten çıkarılma kararlarına karşı bir ay içerisinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir veya yargı yoluna başvurulabilir. Genel kurul toplantısından önceki kırk beş gün içinde verilen üyelikten çıkarma kararları, genel kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur. Verilen karar yönetim kurulunca uygulanır.

Haklarında uyarı veya kınama müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiş olan üyeler, kararın iptaline ilişkin kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça veya genel kurulda oybirliğiyle aksi karar alınmadıkça ve ayrıca kararın tebliğinden itibaren 5 yıl süre ile Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik–Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu’nda görev alma hakkını kaybeder.