Birlik Tüzüğü

Birlik Tüzüğü

DERS VE KÜLTÜR KİTAPLARI YAYINCILARI TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ (DEKMEB) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 5101 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve Mülga Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunmakla merkezi Bahçelievler Mh. Prof. Muammer Aksoy Caddesi (Eski 2. Cd.) No:4/5 Çankaya/Ankara’da olmak üzere Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.  

Bu Meslek Birliği, 5101 sayılı kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunun 42. maddesindeki “Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu kanunun 52. maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak bu kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlar, üyelerinin ortak çıkarların korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ve tip statülere uygun olarak tespit edilecek alanlarda birden fazla meslek birliği kurabilirler. meslek birliği kurabilirler” hükmü gereğince Bakanlık tarafından verilen 22/07/2013 tarihli faaliyet izni ile kurulmakla faaliyet gösterir.

Tanımlar

Madde 2 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Bu Tüzükte:

 1. Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 2. Federasyon: Meslek birlikleri üst kuruluşlarını
 3. Meslek Birliği (Birlik): Yegane veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına, müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan, kâr amacı gütmeyen ve Kanun ile Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiyi,
 4. Kanun: 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 5. Mülga Tüzük: 8.04.1986 tarih ve 19091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,
 6. Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişi,
 7. Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını
 8. Mali hak sahibi: Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.
 9. Alan: Meslek birlikleri ile federasyonların kurulması ve faaliyetlerine esas olmak üzere Kanunda öngörülen hak sahipliği türlerine göre yapılan sınıflandırmayı,
 10. Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,
 11. Bağlantılı hak konuları: İcra, fonogram, yapım ve yayınları,
 12. Birlik payı: Meslek birliğince, hakların yönetimiyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla, telif geliri ve telif gelirlerinin yatırımından doğan herhangi bir gelirden alınan, kesilen veya mahsup edilen tutarı,
 13. Hak sahibi: Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya mali hak sahiplerini,
 14. Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,
 15. Kullanıcı: Kanun kapsamında hak sahiplerinin iznine tabi olan ve hak sahiplerine ücret veya tazminat ödenmesini gerektiren kullanımları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,
 16. Sektör: Aynı türdeki eser ya da bağlantılı hak konularında farklı hak sahipliklerinden oluşan kümeyi,
 17. Telif geliri: Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi dolayısı ile meslek birlikleri tarafından hak sahipleri adına toplanan geliri,
 18. Temsilcilik sözleşmesi: Meslek birlikleri arasında imzalanan ve bir meslek birliğinin temsil ettiği hakların yönetimi için bir diğer meslek birliğini vekil tayin ettiği herhangi bir anlaşmayı,
 19. Toplu hak yönetimi: Telif haklarının meslek birlikleri aracılığıyla takip edilmesini,
 20. Üye: Meslek birliğine yetki belgesi veren ve birlikçe üyelik başvurusu kabul edilen hak sahibini,
 21. Kitap yayımcısı: Eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak veya Kanunun 10 uncu maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanları,
 22. Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi 
 23. Mülga Tüzük: Bakanlar Kurulunun 28.03.1986 tarih ve 86/10534 sayılı kararı ile 28.04.1986 tarih ve 19091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük’ü, ifade eder.

Bu tüzükte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

Birliğin Amacı, Faaliyet Alanı Ve Meslek Birliğince Takip Edilen Haklar

Madde 3 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği amacı:

 1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunun 5101 sayılı yasayla değişik 42. maddesince bu kanunun 52. maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak bu kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla;
 2. Toplumda telif kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 3. Korsanlıkla etkin mücadelede, başta diğer meslek birlikleri olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmak, yayıncılığın gelişmesi, yayınevlerinin kurumsallaşmasını sağlamak için gerekli çalışmalarda bulunmak

Birliğin faaliyet alanı kurulduğu tarihten bu yana Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamında 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunun 5101 sayılı yasayla değişik 42. maddesince bu kanunun 52. maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak bu kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan Kitap Yayımcılarıdır.

Birlik, üyelerinin eser ya da malî hak sahibi olduğu veya olacağı tüm ilim ve edebiyat eserlerinin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen  çoğaltma, yayma ,temsil, işaret ses ve görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletim haklarını; üyenin tek başına yapmayacağı; toplu hak yönetimi ve idaresini ve takibini gerektiren özel kopyalama harçlarının tahsili, kısmi kopyalama lisans anlaşmaları yapılması, toplu olarak kamuya ödünç verme faaliyetleri, tarifelerin belirlenmesi uygulanması, verilen lisans bedellerinin toplanması dağıtılması, tüm eserler ile ilgili olarak da eser ve bağlı haklarının korsanla mücadele ve hak ihlallerinin önlenmesi kapsamında verilen yetkiler ile sınırlı olmak üzere münhasıran bu hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü alternatif çözüm yolları, kazai, idari ve icrai yollar ile il denetim komisyonlarına müracaat etmeye ve takip etmeye ve avukatlar vasıtası ile takip ettirmeye, gerekli durumlarda bunlar için birliğin  üçüncü kişileri, Ortak Lisanslama Platformu ya da sair unvanlar ile oluşturulan platform ve/veya birlikleri, diğer meslek birliklerini ve/veya iktisadi işletmelerini yetkilendirebilme haklarını takibe yetkilidir.

Birlik, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurt dışında birlik veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş birlik veya kuruluşlara katılabilir. Bu faaliyetleri ile işbirliği sonucunda yapılacak protokol ve temsilcilik sözleşmeleri Bakanlığa bildirilir. Bu temsil sözleşmeleri Yönetmeliğin 18. Maddesine aykırı olamaz.

Birliğin Kurulması 

Madde 4 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla değişik 42’nci maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunun 28.03.1986 tarih ve 86/10534 sayılı kararı ile 28.04.1986 tarih ve 19091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülga Tüzüğün 8’inci maddesinde öngörülen şartları yerine getiren Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle faaliyet izni alınmıştır. 

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 5 – Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik

Madde 6 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK ) 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla değişik 42’nci maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunun 28.03.1986 tarih ve 86/10534 sayılı kararı ile 28.04.1986 tarih ve 19091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülga Tüzüğün 8’inci maddesinde öngörülen şartları yerine getiren Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi 

Madde 7 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir. Meslek birlikleri, hak sahiplerinin yetki belgesine konu haklarını münhasıran takip etmeye yetkilidir.

Üyeler, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu Yönetmelik gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek, şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Birliğin Faaliyetleri

Madde 8 – Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
 2. Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların kullanımından kaynaklanan telif ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
 3. Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
 4. Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
 5. Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
 6. Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
 7. Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların ve her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek,
 8. Üyeleri tarafından, eser veya hak sahibinden mali hakları devralınmış süreli olmayan yayınların kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve diğer meslek birlikleriyle işbirliği yapmak,
 9. Faaliyetlerini etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütmek.
 10. Hakların yönetimini, hakkaniyete uygun koşullarda gerçekleştirmek.
 11. Yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedelin tahsilini ve dağıtımını, dağıtım planlarına uygun olarak adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmek.
 12. Yönettikleri haklarla ilgili eserlere ve bağlantılı hak konularına ilişkin veri tabanını oluşturmak, güncellemek ve ilgililerin bilgisine sunmak.
 13. Aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri bakımından ortak veri tabanı oluşturmak.
 14. Yönettikleri haklarla ilgili tarife ve artış gerekçeleri ile bu tarifelere ilişkin indirim ve ödeme kolaylıklarını ait olduğu yılın dokuzuncu ayının sonuna kadar duyurmak.
 15. Yönettikleri hakları korumaya yönelik tedbirleri almak, bu amaçla gerekli hallerde idari, hukuki ve cezai yollara başvurmak.
 16. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere uymak

r)Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:

 s) İlim ve edebiyat eserlerini, yasal olmayan yollarla üreten, çoğaltan yayan, ithal veya ihraç eden kişi ve kuruluşlarla yapılacak mücadelede, icabında diğer meslek birlikleriyle işbirliği yapmak, Birlik üyelerinin ve üye olmasa da bu konuda menfaati olan kişilerin de katılabileceği fon oluşturmak, fonda toplanacak parayı bu mücadelede kullanmak,  

ş)Yayıncılıkla ilgili mesleki eğitim sağlayacak ve yetenekli eleman yetiştirecek çalışmalar yapmak, tesisler kurmak.

t) İktisadi teşebbüsler kurmak ve işletmek,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 9 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 42. maddesi ile Mülga Tüzük ve Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan ve Birlik tüzüğünün 11. Maddesindeki kriterleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Yönetmeliğin 11. maddesinde öngörülen farklılaştırmalar dışında herhangi bir ayrım olmadan eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Tüzel kişi üyeler, kendi Yönetim Kurulu başkanları veya temsille görevlendirecek kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiyi temsil edecek kişi yeniden belirlenir.  Bu Birliğe üye olanlar, Yönetmelik gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. 

Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. 

Üye olma Şartları

Madde 10- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki kriterlere sahip olmak gerekmektedir:

a) Kanunun 42. maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayan olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak;

1. Yayıncı sertifikası sahibi olmak,

2. 5846 sayılı yasaya kasten muhalefet niteliğinde bir korsan yayın ve telif hakkı ihlali eylemi gerçekleştirilmesi, eylemin kolaylaştırılması veya yardım edilmesi ile ilgili kesinleşmiş ceza almamış olmak, 

ç) En az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak ya da ithalat yapmak.

Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 11 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Yönetmelikte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Birliğe üye olmak isteyen ve Birlik tarafından öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyan hak sahipleri, Birliğin belirleyeceği koşullara ve mevzuata uygun şekilde yetki belgesi vermelidir. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Ret kararlarında gerekçe belirtilir.

Üyeliğe kabul edilenler tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilir ya da yeniden değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu, itirazı Teknik - Bilim Kurulunun konuya ilişkin görüş ve önerisini almak suretiyle, değerlendirerek karar verir. 

Üyelik Uyuşmazlığı

Madde 12 – Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

Madde 13 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma üyelikten çıkarılma, üyelik için aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi, yetki belgesinin konusuz kalması ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin takvim yılı bitimine kadar devam eder.

Üyelikten Ayrılma

Madde 14 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Üyeler, gerekçe göstermeksizin birlik üyeliğinden ayrılma isteğinde bulunabilir. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. Yetki belgesinin geçerliliğine ilişkin hükümler saklıdır.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz

Madde 15 –(Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Üyeler, Disiplin Yönergesinde yer alan hükümler çerçevesinde haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Çıkarılma kararı iadeli taahhütlü posta yoluyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Üyelikten çıkarılma kararlarına karşı bir ay içerisinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir veya yargı yoluna başvurulabilir.

Genel kurul toplantısından önceki kırk beş gün içinde verilen üyelikten çıkarma kararları, genel kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

Birlik Organları

Madde 16 – Birliğin zorunlu organları şunlardır:

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,
 4. Teknik-bilim kurulu,
 5. Haysiyet kurulu. 

Genel Kurul

Madde 17 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)  Genel kurul, birliğin en yetkili karar organıdır. Genel kurul, oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 18 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)  Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

(1) Genel kurulun görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik - Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun asıl ve yedek üyelerini genel kurul tarafından belirlenecek usulle seçmek.

b) Federasyon kurmak, federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek.

c) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek.

e) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerilerini karara bağlamak.

f) Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirler ile yapılan yatırımlardan elde edilen gelire ilişkin yatırım politikasına karar vermek.

g) Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirlerle yapılan yatırımlardan elde edilen gelirden kesilecek birlik payı ile kültürel ve sosyal amaçlarla yapılacak kesintileri makul bir oranda belirlemek.

ğ) Dağıtım yönergesi ve diğer yönerge önerilerini karara bağlamak.

h) Giriş aidatı ve üyelik aidatı tutarlarını belirlemek.

ı) Birlik zorunlu organlarının başkan ve üyelerine verilecek ücretleri belirlemek.

i) Yönetim Kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak.

j) Şube açılmasına karar vermek.

k) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair kararı onaylamak.

l) Taşınmaz mal alınması ve satılması ile bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesini onaylamak.

m) Risk yönetim politikasına karar vermek.

n) Birliğin borç almasını, borç vermesini ya da alınan borçlar için teminat vermesini onaylamak.

o) Mevzuat ve birlik tüzüğü ile verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (k), (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan hususlarda genel kurul tarafından Denetleme Kuruluna yetki verilebilir.

Genel Kurulun toplanması 

Madde 19 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)1)Genel Kurul olağan toplantısı 2 (iki) yılda bir Kasım ayı içinde herhangi bir gün olması koşuluyla Birliğin genel merkezinin bulunduğu il merkezinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. 

2) Genel Kurul; Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya tam üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

3) Denetleme Kurulu veya Genel Kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu istek yazısının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Genel Kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyeyi, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 20- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)1) Yönetim Kurulu, Birlik Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyeleri içeren bir liste ile yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

2) Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce Bakanlığa yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Genel Kurul Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 21- 1) Genel Kurul, tam üyelerin toplam sayısının yarısından 1 (bir) fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan tam üye sayısının, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik - Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayılarının toplamının 2 (iki) katından az olmaması gerekir.

2) Genel Kurul üyeleri bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekâletname ile oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekâletini alabilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulda vekâletname ile temsil edilemez. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekâleten temsil edemez.

3) Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan tam üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği ve Birliğin feshi kararları, hazır bulunan tam üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul Toplantısı Usulü

Madde 22- 1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Olağan üyeler Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

2) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 1 (bir) başkan ve 1 (bir) başkan vekili ile 2 (iki) yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Birlik organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine veya yetkilendirdiği kişilere kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Divan heyeti üyeleri, Birlik zorunlu organlarına seçilmek için Genel Kurulda aday olamazlar.

4) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan oyların en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

5) Birlik tahmini bütçesinin Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra, gider artırıcı veya gelir azaltıcı bir karar alınması halinde, tahmini bütçe karara uygun olarak revize edilir ve Genel Kurulda yeniden oylanır.

6) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7(yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

7) Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleşecek Genel Kurullar için belirlenecek usul ve esaslar ile mevzuat çerçevesinde elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Madde 23- Genel Kurul yapıldıktan sonra 15(onbeş) gün içinde Yönetmeliğin “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” başlıklı 26’ncı maddesi uyarınca bilgi ve belgeler Bakanlığa ve mülki idari amirliğine verilir. 

Yönetim Kurulu

Madde 24– (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 25 – Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)  Yönetim kurulu, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)  Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin ortak çıkarlarını korumak.

b) Birlik üyelerinin haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerinin haklarına tecavüz durumunda her türlü adli, idari ve icrai yollara başvurmak.

c) Birlik kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

ç) Genel sekreter ile meslek birliğinde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bu kişilerin özlük, unvan, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

e) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak.

f) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payını genel kurula sunmak.

g) Tarifeleri hazırlamak.

ğ) Üyelik başvurularını karara bağlamak.

h) Birlik tüzüğü ile öngörülen kriterler doğrultusunda üyelik türlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

ı) Birliğin çalışma ve işleyişine ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak.

i) Birliğin takip edeceği haklar için gerekli olan sözleşme tiplerini ve hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak.

j) Denetleme Kurulu raporlarının tesliminden itibaren birer örneğini on beş gün içinde Bakanlığa göndermek.

k) Yıllık şeffaflık raporunda yer alan mali bilgiler ile birliğin hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatmak.

l) Genel kurul gündemini belirlemek ve gündeme konu bilgi ve belgeleri genel kurul toplantısından en az on beş gün önce üyelerin bilgisine sunmak.

m) Temsilcilik açılmasına karar vermek.

n) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla işbirliği yapmaları konularında karar vermek.

o) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği ve iletişim sürecini yürütmek.

ö) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar almak ve onaya sunmak.

p) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi kararı almak ve onaya sunmak.

r) Birliğin borç almasına, borç vermesine ya da alınan borçlar için teminat vermesine karar vermek ve onaya sunmak.

s) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek.

ş) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili

Madde 27 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK Yönetim Kurulu, birliğin yürütme ve temsil organı olup bu görevini mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi; Yönetim Kurulunca, üyelerden birine, genel sekretere veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 28 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer. 

Denetleme Kurulu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 29 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlikte, genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetleme Kurulu;

a) Yönetim Kurulunun işlemlerinin mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olup olmadığını,

b) Birliğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

c) Telif gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığını,

ç) Birlik harcamalarının mevzuata ve birlik amacına uygun olup olmadığını,

bir yılı geçmeyen aralıklarla ve birlik tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler. Bu hususlara ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerin yer aldığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.     

(3) Denetleme Kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Teknik-Bilim Kurulu

Madde 30– (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Teknik - Bilim Kurulu, genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik - Bilim Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri

Madde 31 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 

Teknik - Bilim Kurulu;

a) Meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmakla,

b) İlgili kurullara önerilerde bulunmakla,

c) Yönetim Kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek ve bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna, bir örneğini de Denetleme Kuruluna vermekle,

ç) Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla,

görevlidir.

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 32 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Haysiyet Kurulu genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Haysiyet Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri

Madde 33 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Haysiyet Kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi Haysiyet Kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

(2) Disiplin yönergesinde;

a) Aynı fiil için birden fazla disiplin cezası verilememesi,

b) İncelenen konuya ilişkin lehe ve aleyhe bilgi ve belgeler toplanmadan üye hakkında karar alınmaması,

c) Savunma alınmadan ceza tayin edilmemesi,

yönünde düzenlemeler yapılır.

(3) Haysiyet Kurulunca; resen ya da Yönetim Kurulunun talebi üzerine disiplin incelemesi yapılır ve disiplin yönergesinde öngörülen disiplin cezaları ile üyelikten çıkarmaya ilişkin kararlar verilir.

(4) Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 34 – Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 35 – Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Şubeler, birlik genel kurullarında temsil edilmezler. Şubenin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla şube yetkilisi olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri   genel kurul kararıyla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Hesap Dönemi

Madde 36 – Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri

Madde 37 – Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 

Birlik gelirleri şunlardır: 

a) Telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin yatırımından doğan gelirler.

b) Giriş aidatı ve üyelik aidatı gelirleri ile telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek birlik payları.

c) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler.

ç) Sahip olduğu herhangi bir malvarlığı ile bu varlıklarından doğan gelirler.

d) Diğer gelirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gelirler, diğer gelirlerden ayrı bir hesapta tutulur.

(3) Birlik gelirleri alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir.

Yetki Belgesi

Madde 38 – Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK Üyelerin yetki belgesinde belirttiği 5846 sayılı Kanunun 42. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tarife uygun şekilde eser veya hak sahibinden mali hakları devralarak çoğaltımı yapılan süreli olmayan yayınlar ilişkin mali hakların takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Birlik; hak sahiplerince verilecek yetki belgesine konu hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti tahsil etmeye, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara başvurmaya ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.

Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler

Madde 39 – Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde süreli olmayan yayınların kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken;

 1. Süreli olmayan yayınların topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
 2. Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
 3. Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
 4. Süreli olmayan yayınların kullanım sıklığı,
 5. Pazar oranı,
 6. Kullanılan her süreli olmayan yayın başına bir ücret,
 7. Sabit ücret,

gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

Yukarıda ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 40 – Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım ve Birlik Payı

Madde 41 – Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinin, telif gelirlerinin, şahsi kullanım amaçlı çoğaltım tazminatlarının, uzlaşma bedellerinin, ceza ve hukuk tazminatlarının, kısmi kopyalama , ödünç verme, kamuya ödünç verme, yurtdışından elde edilen  toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinde zorunlu tahsilat giderleri düşüldükten sonra kalan net miktarın %30’u DEKMEB payı olarak ayrılır. Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra Toplu Hak Yönetimi Kaynaklı Gelirler ile Hukuki Takip Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi’nde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak  tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda birlikçe tespit süresine bağlı olarak uzatılabilir.

Dağıtım yönergesi; dağıtım kriterleri ile dağıtılamayan gelirlere ilişkin kuralları içerir.

Dağıtımlara ilişkin ödeme listesi yıllık olarak Bakanlığa bildirilir.

Gelirlerden; birlikçe temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle yukarıda belirlenen tarihe kadar dağıtılamayan miktarlar, birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

Birlik, meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için yukarıda belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyeleri ile temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı veya yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde birlik, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar.

Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile dağıtım yönergesi kapsamında kullanılır.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler

Madde 42 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlik zorunlu organlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Zorunlu organ üyeleri dışındaki üyelere ücret ve huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları, genel kurul tarafından tespit olunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Sona Erme ve Tasfiye

Madde 43 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Yönetmeliğin “Genel kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü, “Kendiliğinden sona erme” başlıklı 44 üncü madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. 

Bu kurul, önce birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında birliğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakların devrine genel kurulca karar verilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Bakanlığa bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Birliği defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Defter Tutma Esasları, Defter ve Kayıtlar

Madde 44 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) 

Birlik, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt gelirleri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasını aşaması halinde, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan birlik, birinci fıkrada belirtilen parasal sınırla bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.

(3) Bilanço esasına geçen birlik, üst üste iki hesap döneminde birinci fıkrada belirtilen parasal sınırın altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

(4) Ticari işletmesi bulunan birlik, ticari işletmeleri için ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

(5) Birinci fıkrada belirtilen tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılmak suretiyle uygulanır.

Defter ve Kayıtlar 

Madde 45 - (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlik, aşağıda yazılı defterleri tutarlar:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) İşletme hesabı defteri: Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

2) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3) Üye kayıt defteri: Birliğe üye olarak giren gerçek kişilerin kimlik bilgileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ve yetkili temsilcisinin kimlik bilgileri ile birliğe giriş ve çıkış tarihleri varsa üyelik türüne göre bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5) Demirbaş defteri.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) Birinci fıkranın (a) bendinin (2), (3), (4) ve (5) sayılı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan birlik de tutar.

2) Yevmiye defteri ve büyük defter: Bu defterlerin tutulma usulünde ve kayıt şeklinde, 213 sayılı Kanun ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına uyulur.

(2) Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri ve büyük defter bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Kayıt usulü

MADDE 46- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

(2) Defterler elektronik ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve notere onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

(3) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

(4) Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

(5) Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

(6) Birliklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı

MADDE 47- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları;

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan birliklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Birlik defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Defterlerin tasdiki

MADDE 48-(Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK)  (1) Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak birlikler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak yevmiye defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

(2) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Birliğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

(3) Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir ve gider belgeleri

MADDE 49- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik gelirleri, alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir. Birlik gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır ve sayman üye tarafından kontrol edilir. Bastırılan alındı belgesi bilgilerinin onbeş gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Sayman üye, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Birlik gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Birlik kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Birlik giderleri, gerçek ve tüzel kişilerden alınacak 213 sayılı Kanun gereğince düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilir.

Kullanıcılarla ilişkiler

MADDE 50- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik, kullanıcılarla ilişkilerini dürüstlük ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütür.

(2) Birlik, kullanıcıların lisans sözleşmesine ilişkin bilgi taleplerini gecikmeksizin cevaplandırır. Gerekli bilgiler alındıktan sonra objektif ve ayrımcı olmayan koşullarda kullanıcılara lisans sözleşmesi önerilir ya da gerekçesi belirtilerek talebin kabul edilmediği bildirilir.

(3) Birlik, lisans sözleşmesi hakkında bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere, kendisi ile elektronik araçlar vasıtası ile iletişim kurulmasına imkan tanır.

Şikayet başvuru süreçleri

MADDE 51- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik; üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileri ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin şikayetlerini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yıllık şeffaflık raporu

MADDE 52- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik tarafından takvim yılı esas alınarak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan “MESLEK BİRLİKLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER”de belirtilen konuları içeren şeffaflık raporu düzenlerve en az beş yıl boyunca internet sitesinde yayınlar

Birliğin İnternet Sitesi

MADDE 53- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik kurumsal internet sitesinde; birlik tüzüğü ve yönergeleri, üyeliğe ilişkin hususlar, tip yetki belgesi, aidatlar, kesinti oranları, temsil sözleşmesi yapılan uluslararası kuruluşların listesi, şikayet başvuru süreçleri, tarifeler, indirim ve ödeme kolaylıkları, standart lisans sözleşmeleri, üye ve repertuvar bilgileri, genel kurul kararları, zorunlu organların üyeleri, iletişim bilgileri ve yıllık şeffaflık raporu yayımlanır ve güncel tutulur.

Birlik zorunlu organ üyelerinin yükümlülükleri

MADDE 54- (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) (1) Birlik zorunlu organ üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve birliğin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

(2) Birliklerin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, aşağıdaki bilgileri yıllık olarak hazırlar ve genel kurula beyan eder:

a) Meslek birliğinden hak sahibi olarak alınan tutar.

b) Meslek birliğinden alınan diğer ödemeler ve bu gelirin nereden elde edildiği.

c) Meslek birliğinden elde edilen herhangi bir menfaat.

ç) Kişisel çıkarlar ile meslek birliği çıkarları arasında veya meslek birliğine karşı yükümlülükler ile başka kişilere ilişkin yükümlülükler arasında olabilecek fiili veya muhtemel çatışma.

Bakanlığın Denetimi

Madde 55 – (Değişik- 17.12.2022 tarih 1. OÜGK) Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Bu denetim; birliğin Kanun, Yönetmelik, ilgili mevzuat ve birlik tüzüğü kapsamındaki görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması, tarifelerin Kanunda öngörülen esaslara göre düzenlenmesi, yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedelin tahsilini ve dağıtımını mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konularını kapsar. Hak sahipleri ile birlik arasındaki, toplu hak yönetiminin işleyişiyle ilgili olmayan münferit ihtilaflar Bakanlığın denetimine tabi değildir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde Bakanlık durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve birliğe bildirir.

Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık Gözlemcisi

Madde 56 Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 57 – Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Temsilcilik sözleşmeleri

Madde 58 (1) Birlik; hakların yönetimi, tarifeler, dağıtımlar ve birlik payı gibi konularda akdettiği temsilcilik sözleşmesi kapsamında temsil edilen hak sahipleri ile kendi üyeleri arasında ayrım yapamaz.

(2) Birlik, temsilcilik sözleşmesi kapsamında yönettiği haklardan dolayı elde ettiği gelirden, birlik payı hariç olmak üzere, temsil edilen meslek birliğinin açık rızası olmadıkça kesinti yapamaz.

(3) Birlik tarafından temsilcilik sözleşmesi yapılan kuruluşlara yılda en az bir kez aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılır:

a) Birlik tarafından bir temsilcilik sözleşmesi çerçevesinde yönettikleri haklara ilişkin, her bir hak kategorisi ve kullanım türü için tahakkuk eden gelir ve ödenen tutar ile tahakkuk eden ancak ödenmeyen gelirler.

b) Kesilen birlik payı.

c) Birlik payı dışında yapılan kesintiler.

ç) Temsilcilik sözleşmesi kapsamında yapılan ya da reddedilen sözleşmeler hakkında bilgiler.

d) Genel kurul tarafından alınan hakların yönetimi ile ilgili olan kararlar.

İlgili Mevzuat

Madde 59 – Bu Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB) Tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yönergeler

Madde 60 – Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük

Madde 61 – Bu Tüzük, Bakanlığın mevzuata uygun bulması ve birlik Genel Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 62 – Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliğinin yönetim kurulu yürütür.