Aidat,Kesinti & Dağıtılmayan Gelirler

Aidatlar & Kesinti Oranları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 42. maddesi ile Mülga Tüzük ve Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan ve Birlik tüzüğünün 10. Ve 11. Maddesindeki kriterleri taşıyan herkes üyelik için gerekli belgeleri vermek ve üyelik kabulü ile Birliğe üye olabilir.
Ders Ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları Ve Lisanslama Meslek Birliği’nin herhangi bir giriş ve üyelik aidatı bulunmamaktadır. Genel Kurul’ca aidat konusunda farklı bir karar alınabilecektir.
Toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinin, telif gelirlerinin, şahsi kullanım amaçlı çoğaltım tazminatlarının, uzlaşma bedellerinin, ceza ve hukuk tazminatlarının, kısmi kopyalama , ödünç verme, kamuya ödünç verme, yurtdışından elde edilen toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinde zorunlu tahsilat giderleri düşüldükten sonra kalan net miktarın %30’u DEKMEB payı olarak ayrılır. Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra Toplu Hak Yönetimi Kaynaklı Gelirler ile Hukuki Takip Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi’nde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda birlikçe tespit süresine bağlı olarak uzatılabilir.Dağıtım yönergesi; dağıtım kriterleri ile dağıtılamayan gelirlere ilişkin kuralları içerir.

Dağıtılmayan Gelirler

Toplu hak yönetimi ve lisanslama bedellerinden Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda birlikçe uzatılabilir. DEKMEB’e üye olmayan hak sahiplerine ait telif hakkı bedelleri, hak sahipleri tarafından doğrudan veya üyesi oldukları meslek birlikleri aracılığıyla usulüne uygun yapılan başvurularını izleyen (6) ay içinde doğrudan hak sahiplerine veya üye oldukları meslek birliklerine ödenir. İşbu tutarlar,banka masrafları hariç 400,00.-TL’nin altında olduğu sürece ödeme yapılmayacak ve bir sonraki döneme devredilecektir. Birlikce temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz aya kadar dağıtılamayan miktarlar, birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Birlik, meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayın bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyeleri ile temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde Birlik, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar. Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile DEKMEB bütçesine gelir olarak kaydedilerek telif hakları alanında güçlendirme çalışmaları kapsamında kullanılır.
Ayrıntılı bilgilere Yıllık Şeffaflık Raporlarını ve DEKMEB İç Mevzuat'ını inceleyerek ulaşabilirsiniz.